Επιμόρφωση για την εμπλοκή σε δράσεις οικολογικής μετάβασης


image livrable2.jpg (0.4MB)
Για να συνοδεύσουμε και να υποστηρίξουμε τη δυναμική της κοινωνίας πολιτών για την οικολογική μετάβαση και την αειφορία, θα πρέπει να αναπτύξουμε μια μεθοδολογία οργάνωσης ενός σχεδίου-προγράμματος, εισαγάγοντας μια συμμετοχική και εκπαιδευτική διάσταση. Θα πρέπει να είμαστε σε θέση να χρησιμοποιήσουμε μεθόδους και εργαλεία εμψύχωσης και να είμαστε έτοιμοι να θέσουμε υπό κρίση και να εξελίξουμε την ίδια μας την παιδαγωγική πρακτική.
LivretpedagogiqueETRESfinal.pdf (0.9MB)
Lien vers: https://etreserasmus.eu/?SeFormerEl/download&file=Livret_pdagogique_ETRESGRfinal.pdf
Εδώ θα βρείτε το παιδαγωγικό εγχειρίδιο που απευθύνεται στους επιμορφωτές και εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να αξιοποιήσουν το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος ETRES. Διαθέσιμo σε μορφή pdf, περιέχει συνδέσμους που παραπέμπουν σε όλους τους εκπαιδευτικούς πόρους.

LivretpedagogiqueETRESfinal.pdf (0.9MB)
Lien vers: https://etreserasmus.eu/?SeFormerEl/download&file=Mmap_gnraleGR1.pdf
Κάνοντας κλικ εδώ μπορείτε να κατεβάσετε έναν εννοιολογικό χάρτη που περιγράφει το σύνολο του παιδαγωγικού υλικού του προγράμματος ETRES.
image module1.jpg (7.5kB)
Lien vers: https://etreserasmus.eu/?Module1El
Αειφόρος ανάπτυξη και οικολογική μετάβαση είναι όροι που χρησιμοποιούνται σήμερα ευρέως για να κινητοποιήσουν τους θεσμούς και τους φορείς και την κοινωνία των πολιτών γύρω από τις περιβαλλοντικές προκλήσεις και τη σχέση τους με τους κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες. Αειφόρος ανάπτυξη και οικολογική μετάβαση
image module2.jpg (7.2kB)
Lien vers: https://etreserasmus.eu/?Module2
Η συμμετοχική δημοκρατία αναφέρεται σε ένα σύνολο διαδικασιών και εργαλείων που επιτρέπουν και ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Συμμετοχική δημοκρατία και ενεργοί πολίτες
image piloter.jpg (8.1kB)
Lien vers: https://etreserasmus.eu/?Module3El
Η συνοδεία και υποστήριξη δράσεων οικολογικής μετάβασης σε τοπικό επίπεδο, με την συμμετοχή ενεργών πολιτών, προϋποθέτει την υιοθέτηση συγκεκριμένης μεθοδολογίας με την αποδοχή όλων των εμπλεκομένων. Οργάνωση και συντονισμός μιας διαδικασίας συνοδείας
image module4.jpg (7.1kB)
Lien vers: https://etreserasmus.eu/?Module4
Η καλλιέργεια και η διαμόρφωση κριτικής και συνθετικής σκέψης αποτελεί κυρίαρχο στόχο της παιδαγωγικής προσέγγισης που θα πρέπει να υιοθετηθεί για την υποστήριξη και τη συνοδεία δράσεων για την οικολογική μετάβαση. Οικολογική μετάβαση - η εκπαιδευτική διάσταση
image module5.jpg (5.6kB)
Lien vers: https://etreserasmus.eu/?Module5
Η ‘συνοδεία’ των πρωτοβουλιών και δράσεων για την οικολογική μετάβαση είναι μια έννοια που χρησιμοποιείται ευρέως σε πολλούς διαφορετικούς χώρους και πλαίσια. Ο ακριβής ορισμός της υπόκειται σε διάφορες ερμηνείες. Πρακτικές συνοδείας και υποστήριξης
Οπτικοακουστικό υλικό-Βίντεο
El
News A network in Europe Video library