Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και Οικολογική Μετάβαση: θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας και επαγγελματικός χώρος


Οι εμπλεκόμενοι στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη έχουν δει τον επαγγελματικό τους χώρο να εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια μέσα από την εμφάνιση μιας νέας λειτουργίας που καλούνται να καλύψουν: τη στήριξη των πρωτοβουλιών της κοινωνίας πολιτών προς την οικολογική μετάβαση και την αειφορία.

Επιμόρφωση για την Οικολογική Μετάβαση: εκπαιδευτικό υλικό
image TERRASSES1equipewebvh.jpg (0.2MB)

Επιμόρφωση για την Οικολογική Μετάβαση: καταγραφή
Télécharger le fichier bandeau-valable.jpg
News A network in Europe Video library