Αειφόρος Ανάπτυξη και Οικολογική Μετάβαση: Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας και Επαγγελματισμός Αρμόδιων Φορέων


Οι εμπλεκόμενοι στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη έχουν δει τον επαγγελματικό τους χώρο να εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια μέσα από την εμφάνιση μιας νέας λειτουργίας που καλούνται να καλύψουν: τη στήριξη των πρωτοβουλιών της κοινωνίας πολιτών προς την οικολογική μετάβαση και την αειφορία.


image fichierpdf.jpg (5.5kB)
Lien vers: https://etreserasmus.eu/?EducationTransitionEcologiqueEl/download&file=LATEDANSETRESGRECfinal.pdf
Η οικολογική μετάβαση, η οποία αναφέρεται στη μετάβαση από το σημερινό τρόπο παραγωγής και κατανάλωσης σε μια περισσότερο οικολογική διαδικασία, ορίζεται με διαφόρους τρόπους από τους εμπλεκόμενους φορείς.
Εκπαίδευση στην οικολογική μετάβαση
image lignefine.png (0.3kB)
image pictofilm1.png (2.7kB)
Lien vers: https://etreserasmus.eu/?ParolesActeurs
Αφηγήσεις ανθρώπων που εμπλέκονται σε καθημερινή βάση σε έργα και προγράμματα εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία.
Αφηγήσεις εκπαιδευτών
image lignefine.png (0.3kB)
image fiche.jpg (5.4kB)
Lien vers: https://etreserasmus.eu/?OffreFormation
Επιμορφωτικά προγράμματα που συγγενεύουν με τις θεματικές που αναπτύσσει το πρόγραμμα ETRES
Επιμόρφωση – παραδείγματα
image lignefine.png (0.3kB)
image fichierpdf.jpg (5.5kB)
Lien vers: https://etreserasmus.eu/?EducationTransitionEcologiqueEl/download&file=REFERENTIEL_ETRESGRECfinal.pdf
Η υποστήριξη και η συνοδεία δράσεων οικολογικής μετάβασης συνίσταται στην εμπλοκή του εκπαιδευτικού σε μια διαδικασία διαβούλευσης, σε συμφωνία με μια επικοινωνιακή ηθική, παρέχοντας τα εργαλεία, τις γνώσεις και καλλιεργώντας τις δεξιότητες που θα επιτρέψουν την αυτονόμηση όσων συμμετέχουν στη δράση.
Ένα επάγγελμα σε εξέλιξη
image lignefine.png (0.3kB)
image fiche.jpg (5.4kB)
Lien vers: https://etreserasmus.eu/?TemoignageS
Οι επαγγελματίες του χώρου μιλούν για την εξέλιξη του επαγγέλματος τους και για τη λειτουργία της υποστήριξης και της συνοδείας των δράσεων των πολιτών με στόχο την οικολογική μετάβαση.
Κατάθεση εμπειριών

News A network in Europe Video library